โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2565   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (17 พ.ค. 2565, 11:35 น.)
แจ้งขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (14 พ.ค. 2565, 09:00 น.)
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (13 พ.ค. 2565, 19:46 น.)
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (13 พ.ค. 2565, 10:33 น.)
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (13 พ.ค. 2565, 09:50 น.)
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (13 พ.ค. 2565, 09:17 น.)
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสื่อฯ (คูปอง) ปีการศึกษา 2564   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (9 พ.ค. 2565, 16:00 น.)
การประชุมเชิงปฎิบัติการทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning แบบ Fundamental AL Tra   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (9 พ.ค. 2565, 11:08 น.)
สำรวจข้อมูลการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (6 พ.ค. 2565, 19:38 น.)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (6 พ.ค. 2565, 19:26 น.)