การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กลุ่มนโยบายและแผน (8 ธ.ค. 2566, 13:31 น.)
อนุญาตลากิจ   กลุ่มบริหารงานบุคคล (8 ธ.ค. 2566, 13:24 น.)
ขอเชิญประชุม   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8 ธ.ค. 2566, 10:04 น.)
การจัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน ฯ   กลุ่มพัฒนาฯ (7 ธ.ค. 2566, 15:19 น.)
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 ธ.ค. 2566, 15:17 น.)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ   กลุ่มอำนวยการ (7 ธ.ค. 2566, 15:07 น.)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจคุณภาพการใช้งานโรงเรียนอายิโนะโมะโต๊ะ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 ธ.ค. 2566, 14:58 น.)
แจ้งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 ธ.ค. 2566, 09:23 น.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง 'แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย'   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 ธ.ค. 2566, 09:17 น.)
มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (7 ธ.ค. 2566, 08:39 น.)