ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีภับพิบัติ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:59 น.)
กำชับ เน้นย้ำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:54 น.)
ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIL)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:36 น.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5   กลุ่มนโยบายและแผน (2 มิ.ย. 2566, 16:32 น.)
การจำหน่ายนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:28 น.)
โครงการ MILO School Sports Development Program ปี พ.ศ.2566   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:17 น.)
รายงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3 มิติของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 15:58 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีกา   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 15:46 น.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีก   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 14:53 น.)
รายงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3 มิติของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 10:49 น.)