การจัดสรรงบประมาณโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมเอกสารนำส่งงบจัดสรร)   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (29 ม.ค. 2566, 14:39 น.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:33 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 15:44 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 15:40 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 15:34 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 15:18 น.)
วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (แก้ไขเพิ่มเติม)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 14:11 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 11:43 น.)
ขออนุญาตไปราชการ   กลุ่มพัฒนาฯ (27 ม.ค. 2566, 11:37 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (27 ม.ค. 2566, 11:14 น.)