โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1   กลุ่มนโยบายและแผน (4 ต.ค. 2565, 15:36 น.)
ผลการตัดสินผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชน ทำดี ถวายในหลวง" งบประมาณปี พ.ศ. 2565    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (4 ต.ค. 2565, 13:55 น.)
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล (4 ต.ค. 2565, 11:34 น.)
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)   กลุ่มบริหารงานบุคคล (4 ต.ค. 2565, 10:43 น.)
การจัดทำงบวันลาของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565   กลุ่มบริหารงานบุคคล (4 ต.ค. 2565, 10:09 น.)
ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ตามแผนปฏิบัติการครบรอบ 50 ปี แห่งการสถานปนาจังหวัดยโสธร "50 ตำบลมั่นคง" พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (4 ต.ค. 2565, 09:39 น.)
แต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (3 ต.ค. 2565, 15:13 น.)
ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบDPA    กลุ่มบริหารงานบุคคล (3 ต.ค. 2565, 15:07 น.)
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล (3 ต.ค. 2565, 15:06 น.)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง   กลุ่มนโยบายและแผน (3 ต.ค. 2565, 14:49 น.)